Scroll to top

Regulaminy w UKS Luks

Regulamin opłacania składek członkowskich w Uczniowskim Klubie Sportowym Luks

Niniejszy regulamin jest załącznikiem do uchwały Zarządu Klubu nr uzk-211104.

1. Każda osoba przystępująca do Uczniowskiego Klubu Sportowego Luks, zwanego dalej Klubem, zobowiązuje się do uiszczenia miesięcznej składki członkowskiej w wysokości określonej w drodze uchwały Zarządu Klubu.
2. Opłacona miesięczna składka uprawnia do uczestnictwa w treningach oraz korzystania z zasobów Klubu.
3. Członkowie zwyczajni (np. nietrenujący rodzice, osoby ponadprzeciętnie zaangażowane w działalność Klubu, osoby kontuzjowane lub przewlekle chore) mogą zostać zwolnieni z obowiązku uiszczenia składek członkowskich w drodze uchwały Zarządu na czas określony lub do odwołania.
4. Członkowie zwyczajni (np. pozostający przejściowo w trudnej sytuacji materialnej) mogą wnioskować o obniżenie, rozłożenie na raty, odroczenie lub zwolnienie z płatności składek członkowskich na czas określony. Zwolnienie i obniżenie składki wymaga uchwały Zarządu, w pozostałych wypadkach wystarczająca jest dokumentacja w postaci notatki służbowej Członka Zarządu.
5. Dokumentację związaną z opłacaniem składek członkowskich prowadzi Zarząd Klubu lub wyznaczona przez Zarząd osoba.
6. Prośbę dotyczącą odstępstw od zwyczajnego trybu opłacania składek członkowskich należy przedstawić Zarządowi w formie wniosku złożonego przez członka zwyczajnego lub jego prawnego opiekuna (dot. małoletnich). Wniosek może być złożony drogą pisemną, za pośrednictwem poczty elektronicznej, ustnie podczas bezpośredniego spotkania lub telefonicznie. Forma ustna wymaga sporządzenia notatki służbowej przez Członka Zarządu.

Regulamin korzystania ze sprzętu klubowego w Uczniowskim Klubie Sportowym Luks
Niniejszy regulamin jest załącznikiem do uchwały zarządu nr uzk-211125 z dn. 30 listopada 2021 r.

I. Ogólne postanowienia
1. Zawodnicy Klubu mają prawo korzystać ze sprzętu klubowego w czasie trwania treningów.
2. Kandydaci na członków Klubu mogą korzystać ze sprzętu klubowego w czasie trwania treningów.
3. Korzystający ze sprzętu klubowego jest zobowiązany do użytkowania sprzętu tylko zgodnie z przeznaczeniem.
4. W przypadku uszkodzenia sprzętu klubowego zawodnicy i kandydaci są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania o uszkodzeniu trenera prowadzącego zajęcia.
5. Zabrania się strzelania ze strzał z widocznymi uszkodzeniami.

II. Przekazanie sprzętu klubowego na stan członka Klubu
1. Zarząd Klubu dopuszcza możliwość przekazania sprzętu klubowego na stan zawodnika Klubu.
2. Przekazany sprzęt pozostaje własnością Klubu.
3. Klub prowadzi ewidencję przekazanego sprzętu zawodnikom na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych podpisanych przez reprezentanta władz Klubu oraz zawodnika (w przypadku małoletnich przez opiekuna prawnego).
4. Protokół przekazania zawiera informacje takie jak rodzaj, model, parametry, charakterystyka i stan sprzętu.
5. W przypadku odmowy podpisania przez zawodnika (w przypadku małoletnich przez opiekuna prawnego) zawodnik zobowiązany jest w terminie do 12 dni od odmowy zwrócić sprzęt na stan Klubu.
6. W przypadku zwrotów sprzętu odpowiednimi osobami do przekazania sprzętu są członkowie zarządu Klubu lub osoby wyznaczone przez Zarząd Klubu.
7. W przypadku zwrotu uszkodzonego sprzętu bez wcześniejszej sygnalizacji o uszkodzeniu sprzętu, zawodnik (w przypadku małoletnich opiekun prawny) ponosi odpowiedzialność finansową za szkodę.
8. Przekazany sprzęt jest wyłącznie do użytkowania przez zawodnika, któremu sprzęt został przekazany, zabrania się korzystania ze sprzętu przekazanego przez osoby postronne.

III. Inne postanowienia
1. Zawodnik (w przypadku małoletnich – opiekun prawny), który posiada na stanie sprzęt klubowy, odpowiada finansowo za zniszczenie lub zdekompletowanie posiadanego sprzętu.
2. W przypadku utraty lub uszkodzenia sprzętu w wyniku okoliczności niezawinionych przez zawodnika, zawodnik nie odpowiada finansowo. W takim przypadku zostaje sporządzony protokół zniszczenia.

Regulamin licencji klubowych oraz wydawania książeczek sportowo-lekarskich w Uczniowskim Klubie Sportowym Luks
Niniejszy regulamin jest załącznikiem do uchwały zarządu nr uzk-220107 z dn. 18 stycznia 2022 r.

1. Każdy członek zwyczajny reprezentujący na zawodach Klub posiada licencję klubową.
2. Nośnikiem licencji klubowej jest legitymacja wydana przez Klub, zawierająca w sobie książeczkę sportowo-lekarską.
3. Klub prowadzi ewidencję licencji klubowych i książeczek sportowo-lekarskich wydanych przez Klub.
4. Legitymacja jest własnością klubu, a członek dla którego ją wydano jest jedynie jej posiadaczem.
5. Każda legitymacja posiada swój unikatowy numer ewidencyjny.
6. Pierwsze wydanie legitymacji przysługuje każdemu członkowi Klubu bezpłatnie. Aby otrzymać legitymację należy przekazać do Zarządu zdjęcie oraz potrzebne dane osobowe.
7. W przypadku konieczności wydania kolejnej legitymacji z powodu zniszczenia bądź zagubienia wydanie kolejnej legitymacji jest odpłatne. Płatność należy uiścić w postaci darowizny wedle stawki ustalonej w drodze uchwały Zarządu.
8. Rezygnując z członkostwa w Klubie osoba jest zobowiązana do zdania wszystkich posiadanych, ważnych legitymacji członkowi Zarządu.
9. Podczas wydawania oraz zdawania legitymacji konieczne jest wypełnienie protokołu zdawczo-odbiorczego, będącego podstawą do prowadzenia  ewidencji licencji i książeczek sportowo-lekarskich.
10. W przypadku chęci zatrzymania przez zawodnika legitymacji, po jej zdaniu można złożyć wniosek o unieważnienie i przekazanie unieważnionej książeczki sportowo-lekarskiej osobie, której dane ona zawiera.
11. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej (przesłanej pocztą tradycyjną lub elektroniczną).
12. W przypadku ponownego przystąpienia do Klubu i braku unieważnienia legitymacji,  zawodnikowi wydaje się wcześniej zdaną książeczkę.

Regulamin zwrotu kosztów podróży na zawody w Uczniowskim Klubie Sportowym Luks
Niniejszy regulamin jest załącznikiem do uchwały zarządu nr uzk-220402 z dn. 7 kwietnia 2022 r.

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin reguluje zwrot kosztów transportu realizowanych przez trenerów, kierowników ekip, zawodników i innych osób w związku z udziałem we współzawodnictwie sportowym w ramach prowadzonej działalności statutowej.
2. Zasady zwrotu kosztów mogą być regulowane z pracownikami i kontrahentami indywidualnie na podstawie sporządzonych umów o pracę, umów zlecenie i umów nienazwanych.

§ 2. Zasady rozliczeń zwrotu kosztów podróży na zawody
1. Zwrot kosztów podróży dotyczy wyłącznie trasy przejazdów miejsc zamieszkania trenerów/zawodników, miejsc zbiórek dla zawodników do miejsca przeprowadzania zawodów i miejsc noclegowych oraz z powrotem do miejsc zamieszkania.
2. Zwrot kosztów podróży na zawody nie obejmuje przejazdu taksówką.
3. Zwrot kosztów podróży na zawody można otrzymać wyłącznie na podstawie wniosku (załącznik nr 1 do regulaminu) wraz z wykorzystanych biletów komunikacji publicznej (w najtańszej taryfie na danej trasie z uwzględnieniem zniżek przysługujących podróżującemu) lub na podstawie wniosku (załącznik nr 2 do regulaminu) zawierającego kilometrówkę liczoną według najkrótszej trasy przejazdu zgodnie ze wskazaniami serwisu google.pl/maps. W przypadku prywatnego środka transportu wymagane jest skorzystanie z niego co najmniej przez 3 zawodników Klubu.
4. Wysokość stawki kilometrówki indywidualnie do każdego wniosku ustala Zarząd UKS Luks z uwzględnieniem, że nie może być wyższa od stawki wynikającej z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
5. Wniosek o zwrot kosztów podróży na zawody należy skierować do Zarządu Klubu nie później niż 14 dni po ostatnim dniu zawodów. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, Zarząd UKS Luks ma prawo odmówić rozpatrywania wniosku.
6. Zwrot kosztów podróży na zawody następuje po dokonaniu weryfikacji przez Zarząd UKS Luks, nie później niż 14 dni od złożenia wniosku.
7. Zwrot kosztów podróży na zawody będzie realizowany poprzez przelew na wskazany przez trenera/kierownika ekipy/zawodnika rachunek bankowy lub gotówką z kasy Klubu, w ciągu 31 dni od akceptacji wniosku przez Zarząd UKS Luks.

§ 3. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem bądź w sprawach spornych rozstrzyga Zarząd UKS Luks.
2. Regulamin zwrotu kosztów podróży wchodzi w życie z dniem 08.04.2022 roku.

Załączniki:
1. Wniosek o zwrot kosztów podróży na zawody komunikacją publiczną (PDF, Dokument Google)
2. Wniosek o zwrot kosztów podróży na zawody prywatnym środkiem transportu (PDF, Dokument Google)

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności strony internetowej Uczniowskiego Klubu Sportowego Luks
Administrator danych osobowych
Uczniowski Klub Sportowy Luks
Komuny Paryskiej 35/2, 50-451 Wrocław
odo@uksluks.pl
+48 519 571 293

Podstawa prawna przetwarzania
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), art. 6. ust. 1. a, b

Postanowienia ogólne
1) Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Dlatego używamy certyfikatu SSL w witrynie uksluks.pl.
2) Dane osobowe podawane w formularzu na stronie uksluks.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
3) Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Cookies
1) Witryna uksluks.pl używa plików cookies.
2) Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie oraz lokalizacji.
3) Zebrane dane służą do monitorowania w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny. Monitorowanie informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics.
4) Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Inne postanowienia
1) Inne dane osobowe zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy zgodnie z informacją umieszczoną w miejscu zbierania danych.
2) Strona może zawierać treści osadzone (np. wideo, obrazy, artykuły, itd.). Treści osadzone z innych witryn zachowują się w ten sam sposób, jak gdyby odwiedzający przeglądał tamte witryny.<
3) Witryny mogą zbierać dane o tobie, używać plików cookies, osadzać śledzenie ze stron trzecich, monitorować twoje interakcje z treścią osadzoną.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu członkostwa w Uczniowskim Klubie Sportowym Luks
Administrator danych osobowych
Uczniowski Klub Sportowy Luks
Komuny Paryskiej 35/2, 50-451 Wrocław
odo@uksluks.pl
+48 519 571 293

Podstawa prawna przetwarzania
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), art. 6. ust. 1. a, b.

Cel przetwarzania
1. Członkostwo w UKS Luks i uczestnictwo w zajęciach, treningach, rywalizacji sportowej organizowanych przez klub lub w których klub będzie brał udział.
2. Uczestnictwo w programach i projektach sportowych realizowanych bądź wspieranych przez czynnik państwowy, samorządowy lub polski związek sportowy (jak np. System Sportu Młodzieżowego czy powierzenie/wsparcie zadań własnych gminy, powiatu lub województwa w zakresie sportu, udział w szkoleniu kadry narodowej itp.).

Okres przetwarzania
Okres członkostwa w UKS Luks, a także po ustaniu członkostwa przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów administratora – przez czas ich realizacji.

Prawa właściciela danych osobowych
– prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie imienia i nazwiska, daty urodzenia i miejsca zamieszkania jest warunkiem przyjęcia do klubu. Wyrażenie zgody na rejestrowanie i upowszechnianie wizerunku jest konieczne do bycia członkiem Klubu. Podanie numeru PESEL jest warunkiem uczestnictwa w Systemie Sportu Młodzieżowego.
Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w zakresie określonym przez ustawy, rozporządzenia, prawo miejscowe bądź inne przepisy regulujące działalność uczniowskich klubów sportowych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu wysyłki newslettera 'Luksusowe Wieści'
Administrator danych osobowych
Uczniowski Klub Sportowy Luks
Komuny Paryskiej 35/2, 50-451 Wrocław
odo@uksluks.pl
+48 519 571 293

Podstawa prawna przetwarzania
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), art. 6. ust. 1. a, b.

Cel przetwarzania
Wysyłka newslettera Uczniowskiego Klubu Sportowego Luks

Okres przetwarzania
Okres wydawania newslettera lub do momentu cofnięcia zgody na jego otrzymywanie

Prawa właściciela danych osobowych
– prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
<p>Podanie danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej, jest dobrowolne.
Podanie adresu poczty elektronicznej jest warunkiem otrzymywania newslettera.
Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy
Administrator danych osobowych
Uczniowski Klub Sportowy Luks
Komuny Paryskiej 35/2, 50-451 Wrocław
odo@uksluks.pl
+48 519 571 293

Podstawa prawna przetwarzania
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), art. 6. ust. 1. a, b.

Cel przetwarzania
Przesyłanie odpowiedzi na zapytanie z formularza.
Przesyłanie informacji dotyczących akcji i wydarzeń dotyczących działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego Luks

Okres przetwarzania
Okres wydawania newslettera lub do momentu cofnięcia zgody na jego otrzymywanie

Prawa właściciela danych osobowych
– prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
<p>Podanie danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej, jest dobrowolne.
Podanie adresu poczty elektronicznej jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na przesłany przez formularz zapytania.
Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

Deklaracja dostępności

Postanowienia ogólne

Uczniowski klub sportowy Luks  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji: 31 grudnia 2021 r.
Data publikacji strony internetowej: 22 listopada 2021 r.
Data ostatniej aktualizacji: 31 grudnia 2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zarząd Klubu.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 31 grudnia 2021 r.

Osoba wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności:
członek zarządu Kasper Helbin
tel. +48 519 571 293
mail: kasper.helbin@uksluks.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeżeli na stronie zauważyłeś problemy dot. dostępności cyfrowej, zgłoś to mailowo na adres kasper.helbin@uksluks.pl lub telefonicznie na numer +48 519 571 293.

W zgłoszeniu obowiązkowo podaj:
swoje imię i nazwisko,
swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłoby dla Ciebie najwygodniejsze

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym, podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność cyfrowa
Strona internetowa www.uksluks.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych poza wymienionymi utrudnieniami:

brak wersji kontrastowej,

brak możliwości zmiany rozmiaru czcionki (istnieje możliwość zmiany rozmiaru dzięki wbudowanym możliwościom przeglądarek internetowych)

Dostępność architektoniczna
Siedziba Klubu – Sektor3 przy ulicy Legnickiej 65 we Wrocławiu
Wejście do budynku znajduje się od strony parkingu, na który wjeżdża się od strony ulicy Marcina Lutra. Wejście oraz korytarze są bezprogowe. Recepcja znajduje na parterze, aby do niej dotrzeć należy przejść przez dwoje drzwi na wprost od wejścia. Dla osób poruszających się na wózku recepcja jest w pełni dostępna. W budynku znajduje się winda. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Więcej informacji nt. dostępności budynku można uzyskać od Fundacji Umbrella, która zarządza obiektem.
mail: biuro@sektor3.wroclaw.pl
tel. +48 71 359 75 00
http://fundacja-umbrella.org.pl

Miejsca treningowe:
Centrum Łucznictwa Tradycyjnego we Wrocławiu
Obiekt znajduje się na skrzyżowaniu ulicy Osobowickiej i Ostrzeszowskiej. Wejście na obiekt znajduje się od strony Osobowickiej przez bezprogową furtkę. Obiekt jest pozbawiony dużych barier poziomowych uniemożliwiających poruszające się osób na wózku. Utrudnieniami może być podwyższenie z łagodnym wzniesieniem znajdujące się przed ścianą/strzałochwytem oraz próg przy wejściu do toalety. Na obiekcie znajduje się toaleta dostosowana dla osób poruszających się na wózku. Na obiekt można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Obiekt nie posiada pętli indukcyjnej. Brak dostępności tłumacza migowego na miejscu.

hala sportowa w Liceum Ogólnokształcące nr XII we Wrocławiu
Obiekt znajduje się na placu Orląt Lwowskich 2A. Wejście znajduje się od strony Dworca Świebodzkiego. Obiekt posiada znaczne bariery architektoniczne w postaci licznych schodów. Budynek nie posiada windy. Toalety znajdują się w szatni, dostępne w czasie treningów dla członków i kandydatów dla członków Klubu. Obiekt nie posiada pętli indukcyjnej. Brak dostępności tłumacza migowego.
Więcej informacji nt. dostępności budynku można uzyskać od dyrekcji szkoły.
mail: sekretariat.lo12@wroclawskaedukacja.pl
tel. +48 71 798 67 38

tory łucznicze przy ulicy Zielonej w Smolcu
Obiekt znajduje się na zamkniętym osiedlu przy ulicy Zielonej 1 w Smolcu. Obiekt nie posiada znacznych barier poziomych. Utrudnieniem dla osób poruszających się na wózku może być nierówna powierzchnia torów, w dużej części pokryta koniczyną. W trakcie trwania sezonu letniego na obiekcie znajduje się toaleta w postaci przenośnego toi-toi. W przypadku osób poruszających się na wózku istnieje możliwość skorzystania z toalety znajdującej się w prywatnym, bezprogowym domu przy ulicy Zielonej 2. Na obiekt można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak dostępności tłumacza migowego. Obiekt nie posiada pętli indukcyjnej.