Scroll to top
logo UKS Luks

Krótko o nas i naszej misji

Klub powstał z inicjatywy miłośników łucznictwa. Łączy ich pasja i pogląd na to, że w sporcie sam wynik nie jest najważniejszy, a najważniejszy w sporcie jest rozwój, samodoskonalenie się, szacunek do siebie i innych, dobra zabawa i samorealizacja.

Nieustannie działamy tworząc klub, który będzie miejscem zabawy dzieci, rozwoju młodzieży, rekreacji dorosłych, a równocześnie umożliwi wejście na szczyt sportu wyczynowego. Chcę, by ten klub służył zaspokajaniu podstawowych potrzeb – akceptacji, przynależności, rozszerzał możliwości samorealizacji. Każdy może w tym uczestniczyć. Jeśli więc jeszcze nie jesteś wśród nas, zapisz się – wspólnie możemy więcej.
– Kasper Helbin

Jesteśmy ustandaryzowaną organizacją

W 2019 uczestniczyliśmy w projekcie 'Wdrażanie standardów formalno-prawnych w organizacjach pozarządowych we Wrocławiu – Pilotaż’ prowadzonym przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych. W ramach projektu członkowie zarządu uczestniczyli w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania projektami, rachunkowości i prawa.

Dzięki zdobytej wiedzy działamy profesjonalnie, dbając o rzetelność działań i dokumentacji.

Zarząd Klubu

kasper helbin

mgr Kasper Helbin – Prezes Zarządu

Medalista Mistrzostwa Europy Juniorów w łucznictwie, multimedalista Mistrzostw Polski w 3 kategoriach wiekowych, wieloletni reprezentant i rekordzista Polski w łucznictwie.
Odpowiedzialny za szkolenie, projekty i planowanie budżetu.
Wiele lat pracował jako trener, instruktor i wychowawca na koloniach i obozach sportowych.
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku sport ze specjalizację Menedżer Sportu i Trener przygotowania motorycznego. Uczestnik i prelegent wielu szkoleń z zakresu treningu, dietetyki, treningu mentalnego, marketingu i holistycznego podejścia do zdrowia. Pasjonat fizjologii i psychologii sportu. W łucznictwie spędził już ponad 15 lat.

mgr Justyna Helbin – Członek Zarządu

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku Wychowanie Fizyczne. Instruktorka odnowy biologicznej, technik masażysta, ratowniczka WOPR. Uczęszczała do szkoły policealnej do klasy o profilu technik administracji. Od lat związana z pływaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa na akwenach wodnych zarówno otwartych jak i zamkniętych. Miłośniczka pracy z dziećmi, kocha zwierzęta, lubi zajmować się ogrodem. W klubie łuczniczym zajmuje się obsługą ‘biura’, obiegiem dokumentów, w tym porządkiem w dokumentacji prac zarządu, projektów oraz księgowością. Prywatnie żona trenera łucznictwa i mama małego Benia.

Agnieszka Szarek – Członek Zarządu

Opis postaci w opracowaniu.

 

 

Struktura Klubu

Zarząd Centrali

Kasper Helbin – prezes
Justyna Helbin
Agnieszka Szarek

Komisja Rewizyjna Centrali

Grażyna Brodowicz
Izabela Piasecka
Tomasz Płóciennik

Zarząd Oddziału Smolec

Przemysław Jastrząb – prezes
Kamil Ściana

Komisja Rewizyjna Oddziału Smolec

Michał Holaczuk
Szczepan Pachulski

Sprawozdania finansowe UKS Luks

za 2023 rok

za 2022 rok

za 2021 rok

za 2020 rok

za 2019 rok

Sprawozdania finansowe UKS Luks Smolec

za 2022 rok

za 2021 rok

Statut Klubu

NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I CELE
§ 1. Uczniowski Klub Sportowy Luks, w dalszych zapisach statutu — klub, może posługiwać się skróconą nazwą: „UKS Luks”. Działa na podstawie przepisów właściwych dla swojej formy prawnej, w szczególności: stowarzyszeń, pożytku publicznego, sportu, uczniowskich klubów sportowych.
§ 2. Klub działa na terenie Polski, jego siedzibą jest Wrocław. Dla realizowania swoich celów klub może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
§ 3. Klub stawia sobie następujące cele:
1. propagowanie sportu i współzawodnictwa sportowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych — w szczególności uczniów, rodziców, nauczycieli, w tym również osób z niepełnosprawnościami,
2. kultywowanie sportu w różnych jego przejawach jako narzędzia do samorealizacji, samowychowania, i rozwoju,
3. propagowanie łucznictwa, jako dyscypliny odpowiedniej dla osób w każdym wieku,
4. uczestnictwo w rywalizacji w różnych dyscyplinach sportu w ramach ruchu olimpijskiego i poza nim.
§ 4. Aby osiągnąć wyżej postawione cele klub:
1. prowadzi odpłatną bądź nieodpłatną działalność pożytku publicznego,
2. może organizować obozy sportowo-wypoczynkowe,
3. może przyznawać stypendia, nagrody i inne beneficja,
4. może podejmować współpracę z podmiotami zdolnymi do wsparcia jego działalności,
5. może zrzeszać się w związkach stowarzyszeń, federacjach i podobnego typu podmiotach,
6. może powoływać lub likwidować terenowe jednostki organizacyjne, w tym posiadające odrębną osobowość prawną,
7. może zatrudniać specjalistów z różnych dziedzin zbieżnych ze swoją działalnością,
8. może ustanawiać i wypłacać wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu,
9. może zwalniać ze składek członkowskich, obniżać je lub odraczać termin wpłaty.
CZŁONKOWIE
Członkowie zwyczajni
§ 5. Członkowie zwyczajni to:
1. osoby, które wyraziły chęć zainicjowania UKS Luks i na zebraniu założycielskim potwierdziły własnym podpisem dokumenty rejestrowe (założyciele),
2. osoby przyjęte do klubu przez zarząd.
§ 6. Członkiem zwyczajnym Klubu mogą zostać obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemcy zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 7. Obowiązki członków zwyczajnych:
1. przestrzeganie statutu i uchwał władz klubu,
2. regularne opłacanie składek członkowskich,
3. udział w pracach klubu według własnych możliwości,
4. godne reprezentowanie i dbanie o dobry wizerunek klubu.
§ 8. Prawa członków zwyczajnych:
1. prawa wyborcze według obowiązujących przepisów,
2. głos stanowiący na walnym zebraniu członków,
3. prawo składania wniosków do władz klubu, w tym wniosków o zmianę statutu,
4. prawo uczestnictwa w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez klub,
5. prawo uczestnictwa w rywalizacji sportowej w barwach klubu z zachowaniem przepisów właściwych związków sportowych.

Członkowie wspierający
§ 9. Członkowie wspierający to osoby, w tym osoby prawne, przyjęte do klubu przez zarząd.
§ 10. Obowiązki członków wspierających:
1. przestrzeganie statutu i uchwał władz klubu,
2. wspieranie klubu według zawartych ustaleń.
§ 11. Członkowie wspierający nie posiadają praw wyborczych, poza tym jednak mogą uczestniczyć w pracach klubu. Posiadają głos doradczy na walnym zebraniu członków.

Ustanie członkostwa
§ 12. Członkostwo ustaje w następujący sposób:
1. odstąpienie pisemnym oświadczeniem skierowanym do zarządu,
2. wykluczenie przez zarząd z powodu nieprzestrzegania statutu i uchwał władz,
3. wykluczenie przez zarząd w przypadku zalegania uiszczenia składek członkowskich powyżej 6 miesięcy (dotyczy członków zobowiązanych do opłacania składek członkowskich),
4. wygaśnięcie w przypadku śmierci lub utraty osobowości prawnej,
5. wygaśnięcie w przypadku likwidacji klubu.
§ 13. Członek wykluczony z powodu nieopłacania składek może starać się o ponowne przyjęcie do klubu po uregulowaniu zaległych składek członkowskich.
§ 14. Od wykluczenia przez zarząd przysługuje odwołanie do walnego zebrania członków za pośrednictwem zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie rozpatruje najbliższe walne zebranie członków.

WŁADZE
§ 15. Władze klubu stanowią następujący organy:
1. walne zebranie członków,
2. zarząd,
3. komisja rewizyjna.

Walne zebranie członków
§ 16. Najwyższą władzą klubu stanowi walne zebranie członków — członkowie zwyczajni i wspierający zgromadzeni w jednym miejscu i czasie w wymaganej liczbie.
§ 17. Walne zebranie członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Tryb pracy, warunki ważności uchwał
§ 18. Zarówno zwyczajne walne zebranie członków jak i nadzwyczajne walne zebranie członków zwołuje zarząd, a w sytuacji jego wakatu lub obiektywnej niemożności działania — członek zwyczajny.
§ 19. Zwyczajne walne zebranie członków może odbyć się w drugim terminie, o ile w pierwszym nie stawi się wymagana liczba członków zwyczajnych. Drugi termin przewiduje się w ogłoszeniu, nie później, niż 30 dni po pierwszym.
§ 20. Zwyczajne walne zebranie członków zwołuje się raz w roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Do jego ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, lub co najmniej sześciu członków uprawnionych do głosowania w drugim terminie.
§ 21. Nadzwyczajne walne zebranie członków zwołuje się w dowolnym czasie na terenie działalności klubu:
1. z inicjatywy zarządu,
2. na żądanie komisji rewizyjnej,
3. na żądanie co najmniej jednej czwartej wszystkich członków zwyczajnych.
Do jego ważności wymagana jest obecność powyżej połowy członków uprawnionych do głosowania. Jeśli w żądaniu nie podano celu nadzwyczajnego zebrania członków, jest ono nieskuteczne.
§ 22. Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje się w ciągu 30 dni od złożenia skutecznego żądania.
§ 23. Nadzwyczajne walne zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, do których rozstrzygnięcia zostało zwołane.
§ 24. Walne zebranie członków podejmuje uchwałę bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym bądź tajnym.
§ 25. Dokumenty walnego zebrania członków przekazuje się zarządowi.
§ 26. Termin i miejsce walnego zebrania członków ogłasza się co najmniej 14 dni wcześniej przekazując członkom powiadomienie przy pomocy dostępnych środków telekomunikacji lub powiadomienie pisemne.

Kompetencje
§ 27. Do kompetencji walnego zebrania członków należy w szczególności:
1. uchwalenie statutu i jego zmiany,
2. rozwiązanie klubu,
3. wybór i odwołanie prezesa, członków zarządu i członków komisji rewizyjnej,
4. rozpatrzenie odwołania od uchwały zarządu w sprawie wykluczenia członków lub odmowy przyjęcia nowego członka,
5. przyjęcie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań wymaganych przepisami prawa.

Zarząd
§ 28. Zarząd to 2-5 osobowy organ kierujący bieżącymi sprawami klubu, wybrany na 5-letnią kadencję.
§ 29. W skład zarządu wchodzi prezes i 1-4 członków zarządu.

Tryb pracy, warunki ważności uchwał
§ 30. Zbiera się co najmniej raz na kwartał.
§ 31. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności odpowiednio — 2 członków (zarząd 3-osobowy), — 3 członków (zarząd 4- i 5-osobowy).
§ 32. Przy zarządzie mogą działać zespoły doradcze, komisje problemowe na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez zarząd.

Kompetencje
§ 33. Do kompetencji zarządu należą:
1. kierowanie klubem, reprezentacja i działanie w jego imieniu — do reprezentowania klubu zarząd może umocować dowolną osobę,
2. uchwalanie regulaminów dotyczących funkcjonowania klubu,
3. rozporządzanie majątkiem klubu,
4. przygotowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych do przedstawienia na zwyczajnym walnym zebraniu,
5. ustalanie wysokości i trybu opłacania składek członkowskich,
6. powoływanie lub rozwiązywanie terenowych jednostek organizacyjnych, nadzorowanie ich działalności,
7. przyjmowanie członków bądź odrzucanie kandydatur z zastrzeżeniem możliwości odwołania do walnego zebrania członków za pośrednictwem zarządu w terminie 7 dni od otrzymania stosownej uchwały,
8. opiniowanie proponowanych zmian statutu,
9. prowadzenie rejestru członków klubu,
10. zawieszanie uchwał zarządów oddziałów w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami zarządu,
11. ustanawianie pełnomocników do konkretnych zadań.
§ 34. Zarząd oddziału może odwołać się od zawieszenia uchwał przez zarząd klubu do walnego zebrania klubu za pośrednictwem komisji rewizyjnej klubu. Odwołanie rozpatruje najbliższe walne zebranie w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące od odwołania.

Komisja rewizyjna
§ 35. Komisja rewizyjna to 2-3 osobowy organ kontroli wewnętrznej wybrany na 5-letnią kadencję.

Tryb pracy, warunki ważności uchwał
§ 36. Zbiera się w razie potrzeby, co najmniej raz w roku przed walnym zebraniem członków w liczbie co najmniej dwóch członków z wyjątkiem opisanym w § 40.
§ 37. Uchwały podejmuje jednomyślnie, a w przypadku rozbieżności zdań przedstawia problem do zaopiniowania na najbliższym walnym zebraniu.

Kompetencje
§ 38. Do kompetencji komisji rewizyjnej należą:
1. kontrola działalności zarządu,
2. kontrola działalności zarządów oddziałów,
3. występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
4. składanie sprawozdań ze swej działalności na zwyczajnym walnym zebraniu członków,
5. opiniowanie proponowanych zmian statutu.

WAKATY
§ 39. W przypadku wakatu w zarządzie na stanowisku członka zarządu pozostały członek lub członkowie zarządu mają prawo kooptacji. W przypadku wakatu na stanowisku prezesa niezwłocznie zwołuje się walne zebranie w celu wyboru nowego prezesa.
§ 40. W przypadku wakatu w komisji rewizyjnej pozostały członek lub członkowie mają prawo kooptacji.
§ 41. Dokooptowani członkowie zarządu i komisji rewizyjnej pełnią funkcję warunkowo — do najbliższego walnego zebrania członków.
WYNAGRODZENIE CZŁONKA ZARZĄDU
§ 42. Dopuszcza się wynagrodzenie prezesa i członków zarządu za czynności związane z pełnioną funkcją.
§ 43. Stosowne umowy podpisuje członek komisji rewizyjnej wskazany uchwałą komisji rewizyjnej.
SPOSÓB REPREZENTACJI
§ 44. Do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest działanie prezesa samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie lub umocowanej przez zarząd osoby pojedynczo.
ŹRÓDŁA MAJĄTKU
§ 45. Do majątku Klubu wchodzą:
1. składki członkowskie,
2. dochody z własnego majątku,
3. zbiórki publiczne,
4. darowizny i dary rzeczowe,
5. spadki i zapisy,
6. nawiązki,
7. dotacje/granty.
TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
§ 46. Zarząd klubu może tworzyć oraz rozwiązywać zależne wyłącznie od siebie terenowe jednostki organizacyjne, o ile przyczyni się to do realizacji celów statutowych:
1. nieposiadające osobowości prawnej — placówki,
2. z osobowością prawną — oddziały.
§ 47. Członkowie placówki i oddziału są równocześnie członkami klubu.
§ 48. Do utworzenia placówki potrzeba trzech członków klubu w pełni zdolnych do czynności prawnych.
§ 49. Struktura placówki ogranicza się do jednoosobowego zarządu — pełnomocnika klubu.
§ 50. Reprezentację placówki stanowi pełnomocnik w zakresie wskazanym w pełnomocnictwie.
§ 51. Zarząd klubu może utworzyć oddział, jeśli liczba członków klubu na obszarze jego działania przekroczy dziesięć osób, w tym siedem w pełni zdolnych do czynności prawnych.
§ 52. Władze oddziału posiadają strukturę oraz działają w trybie i na zasadach określonych dla władz klubu z wyjątkami wynikającymi z odpowiednich przepisów oraz opisanymi niżej.
§ 53. Do kompetencji zarządu oddziału należą:
1. kierowanie oddziałem, reprezentacja i działanie w jego imieniu — do reprezentowania oddziału zarząd może umocować dowolną osobę,
2. uchwalanie regulaminów dotyczących funkcjonowania oddziału,
3. rozporządzanie majątkiem oddziału,
4. przygotowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych do przedstawienia na zwyczajnym walnym zebraniu członków oddziału,
5. ustanawianie pełnomocników do konkretnych zadań.
§ 54. Do kompetencji komisji rewizyjnej oddziału należą:
1. kontrola działalności zarządu oddziału,
2. występowanie do zarządu klubu, zarządu oddziału i komisji rewizyjnej klubu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3. składanie sprawozdań ze swej działalności na zwyczajnym walnym zebraniu członków oddziału.
§ 55. Decyzje o przyjęciu lub wykluczeniu członków — po zasięgnięciu opinii zarządu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej — podejmuje zarząd klubu, przekazując je niezwłocznie zarządowi właściwego oddziału bądź placówki.
§ 56. Walne zebranie oddziału w razie potrzeby może zwołać zarząd klubu.
§ 57. Dopuszcza się wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu oddziału. Decyzje w tej sprawie podejmuje zarząd klubu.
§ 58. Wszelkie umowy z członkami zarządu oddziału zawiera zarząd klubu lub umocowana przez niego osoba.
§ 59. Reprezentację oddziału stanowi zarząd oddziału. Do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest działanie prezesa oddziału samodzielnie lub dwóch członków zarządu oddziału łącznie.
§ 60. Zarząd oddziału sprawy finansowe prowadzi samodzielnie.
§ 61. W przypadkach i na zasadach określonych prawem zarząd klubu może powołać zarząd komisaryczny w oddziale na okres do dwunastu miesięcy.
§ 62. Rozwiązanie terenowej jednostki organizacyjnej może nastąpić w przypadku jej niezdolności do realizacji celów statutowych klubu lub podjęcia przez nią działania wbrew statutowi klubu:
1. na wniosek władz tej jednostki,
2. na wniosek komisji rewizyjnej lub walnego zebrania członków klubu,
3. z inicjatywy zarządu klubu.
Ponadto rozwiązanie placówki może nastąpić z pominięciem wymienionych wyżej kryteriów.
§ 63. Likwidację placówki bądź oddziału prowadzi zarząd klubu.
ZMIANY STATUTU
§ 64. Zmianę statutu dokonuje wyłącznie nadzwyczajne walne zebranie członków po wysłuchaniu opinii zarządu i komisji rewizyjnej. Wniosek o zmianę statutu wchodzi pod obrady nadzwyczajnego walnego zebrania pod warunkiem, że wpłynie do zarządu na co najmniej 14 dni przed jego ogłoszeniem. W przeciwnym razie rozpatruje go kolejne nadzwyczajne walne zebranie członków.
ROZWIĄZANIE KLUBU
§ 65. W celu rozwiązania klubu walne zebranie członków podejmuje stosowną uchwałę i ustanawia likwidatora. Ustanowienie jest skuteczne w momencie przyjęcia funkcji podpisem w protokole walnego zebrania członków. Z chwilą jego ustanowienia wygasa jurysdykcja władz.

Podziękowania

Rozwój klubu nie byłby możliwy bez regularnego wsparcia, jakie uzyskujemy od jednostek samorządowych, fundacji i darczyńców. Bardzo serdecznie dziękujemy!
Poniżej przedstawiamy krótkie sprawozdanie, jakie projekty zrealizowaliśmy.

2023

Projekt: Program grup szkolenia podstawowego”
Grantodawca: gmina Wrocław
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
Realizacja: UKS Luks

Projekt: „Zajęcia i imprezy dla sportowców niepełnosprawnych”
Grantodawca: gmina Wrocław
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
Realizacja: UKS Luks

Projekt: „Robin Hood poszukiwany! (…)”
Grantodawca: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Kwota dofinansowania: 7 000,00 zł
Realizacja: UKS Luks

Projekt: „KLUB”
Grantodawca: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
Realizacja: UKS Luks

2022

Projekt: Program grup szkolenia podstawowego”
Grantodawca: gmina Wrocław
Kwota dofinansowania: 16 000,00 zł
Realizacja: UKS Luks

Projekt: „Zajęcia i imprezy dla sportowców niepełnosprawnych”
Grantodawca: gmina Wrocław
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
Realizacja: UKS Luks

Projekt: „Robin Hood poszukiwany! – upowszechnianie sportu i łucznictwa poprzez organizację zajęć i wydarzeń dla dzieci i młodzieży w powiecie wrocławskim”
Grantodawca: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł
Realizacja: UKS Luks

Projekt: „Treningi łucznicze w Smolcu – wiosna 2022”
Grantodawca: Gmina Kąty Wrocławskie
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł
Realizacja: Oddział UKS Luks Smolec

Projekt: „Pierwsze halowe zawody łucznicze w Gminie Kąty Wrocławskie”
Grantodawca: Gmina Kąty Wrocławskie
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł
Realizacja: Oddział UKS Luks Smolec

2021

Projekt: Program grup szkolenia podstawowego”
Grantodawca: gmina Wrocław
Kwota dofinansowania: 16 000,00 zł

Projekt: „Zajęcia i imprezy dla sportowców niepełnosprawnych”
Grantodawca: gmina Wrocław
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

2020

Projekt: Program grup szkolenia podstawowego”
Grantodawca: gmina Wrocław
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Projekt: „Zajęcia i imprezy dla sportowców niepełnosprawnych”
Grantodawca: gmina Wrocław
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Projekt: „Zajęcia i minizawody łucznicze w różnychkategoriach wiekowych na terenie Wrocławia”
Grantodawca: gmina Wrocław
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Projekt: „I Ty możesz zostać Robin Hoodem 2020”
Grantodawca: gmina Wrocław
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

2019

Projekt: Zajęcia i minizawody łucznicze w grudniu”
Grantodawca: gmina Wrocław
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

Projekt: „I Ty możesz zostać Robin Hoodem!”
Grantodawca: gmina Wrocław
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł