Scroll to top

Na podstawie §18, §20, §26, §27 i §52 statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego Luks zarząd Oddziału Klubu UKS Luks Smolec ogłasza termin i miejsce Zwyczajnego Walnego Zebrania członków Oddziału Klubu w 2024 roku. Serdecznie zapraszam wszystkich członków klubu, opiekunów małoletnich członków klubu i jego sympatyków na Zebranie.

Terminy:
I termin – 28 marca (czwartek) 2024 r. godzina 18:45
II termin – 28 marca 2024 r. godzina 19:00

Miejsce:
sala w Świetlicy Wiejskiej w Smolcu, ul. Główna 47

Proponowany harmonogram:
1. Przywitanie zebranych przez przedstawiciela zarządu Oddziału Klubu, wybór Przewodniczącego i Sekretarza ZWZ.
2. Przedstawienie przez zarząd sprawozdania finansowego za 2023 rok.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok.
4. Sprawy inne – w szczególności: prace w Smoleckim Parku Łuczniczym, Aleja Łuczników, organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Run-Archery w Kątach Wrocławskich 31.08.2024, złożone wnioski o dofinansowania.

Walne Zebranie członków oddziału klubu jest najwyższym, statutowym organem władzy w jednostce Oddziału Klubu. Zgodnie z §27.pkt.5 statutu UKS Luks do kompetencji Walnego Zebrania należy zatwierdzanie sprawozdań wymaganych przepisami prawa, za czym idzie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Oddziału Klubu. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2023 rok uchwałą Walnego Zebrania zarząd Oddziału niezwłocznie dopełni formalności i przekaże sprawozdanie do Krajowej Administracji Skarbowej.