Scroll to top

Na podstawie §18., §20., §26., §27 statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego Luks zarząd Klubu ogłasza termin i miejsce Zwyczajnego Walnego Zebrania członków Klubu w 2024 roku. Serdecznie zapraszam wszystkich członków klubu, opiekunów małoletnich członków klubu i jego sympatyków na Zebranie.

Terminy:
I termin – 25 marca (poniedziałek) 2024 r. godzina 18:45
II termin – 25 marca 2024 r. godzina 19:00

Miejsce:
hala kompleksu „Czasoprzestrzeń” we Wrocławiu przy ul. Tramwajowej 1-3

Proponowany harmonogram:
1. Przywitanie zebranych przez przedstawiciela zarządu Klubu, wybór Przewodniczącego i Sekretarza ZWZ.
2. Przedstawienie przez zarząd sprawozdania finansowego za 2023 rok.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok.
4. Zatwierdzenie dokooptowanego członka komisji rewizyjnej na trwającą kadencję władz.
5. Ewentualne sprawy inne.

Walne Zebranie członków klubu jest najwyższym, statutowym organem władzy w Klubie. Zgodnie z §27.pkt.5 statutu UKS Luks do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy zatwierdzanie sprawozdań wymaganych przepisami prawa, za czym idzie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Klubu. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2023 rok uchwałą Walnego Zebrania zarząd niezwłocznie dopełni formalności i przekaże sprawozdanie do Krajowej Administracji Skarbowej. Projekt sprawozdania finansowego za 2023 rok zostanie niezwłocznie udostępnione członkom klubu po jego opracowaniu.